Managing Committee

 Patron  Maj Gen Navdeep Dahiya
   
 Chairman  Brig SK Mandal, SM
   
 Secretary  Mr. Mukesh Kumar Parasar, Principal, APS   Panagarh
   
 Members   Col. Mahesh Kumar KC, SM
    Col. Parikshit M Lapalkar
 Mr. Nand Kishore Soni, Principal, KV Panagarh
 Mrs. Rachana R Lama, Principal, BAPPS
 Mrs.(Dr.) Sarika Sharma, TGT, APS Panagarh
 Mr. Mukesh Shaw, TGT, APS Panagarh
 Mrs. Sanchita Roy Ganguly, Parent Member
 Mrs. Geeta Devi, Parent Member
   
Addl. Member

 Lt. Col. P Nagraj

 GE, Panagarh